З А Я В Л Е Н И Е
Съгласно Заповед на Министъра на МОН - РД09-2133/28. 08. 2020, лица, придобили право да положат държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020/2021 година, подават заявление до 21. 12. 2020г.

Заповед за обучение в електронна среда

ИСКАМ ДА УЧА В ПГТ “Д-Р ВАСИЛ БЕРОН"
Игра за седмокласници и техните родители

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.       
Училището е член на Кеймбридж училищата в България