ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Документация обява ХРАНИ 2019

Обява Профил купувач 2019-храни

Приложение Ценова листа

Техническа спецификация - Приложение №1

Протокол

Съобщение за продължаване на срока - 2018

Обществена поръчка - 2018

Обществена поръчка - 2017

Обява за обществена поръчка

Съобщение за продължаване на срока за приемане на документи

Информация за продължаване на срок

Протокол