СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

                                    

На 21.12.2016 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии: • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново; • Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов; • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“ – гр. Горна Оряховица; • Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново; • Професионална гимназия по електроника „Александър Степанович Попов“ – гр. Велико Търново; • Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново; • Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген.Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево; • Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово; • Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч; • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по транспорт – гр. Русе; • Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – гр. Русе; • Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ – гр. Търговище; • Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са: Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес. Срок на договора: 30 месеца (21.12.2016 – 21.06.2019 г.) Стойност на договора: 18 995 800,00 лв. Финансиране от ЕС - ЕФРР: 16 142 349,98 лв. Национално финансиране: 2 848 650,02 лв.

 

 

 

 

                                                                                               П О Р Т Ф О Л И О:

                                                                     Флорина Борисова - главен учител

                                                                           Галина Атанасова - главен учител

 

                                                                                      ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 
http://www.bgastronomy.com/index.asp
ВСИЧКО ЗА АСТРОНОМИЯТА

http://florentsia.start.bg/
ПОРТАЛ ЗА ГРАД ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

http://www.europeinfocentre.bg/
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

http://www.bg-parks.net/
ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

http://www.nsi.bg/
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

http://www.diuu.hit.bg/
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

http://www.bhra-bg.org
БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ

 http://bghotelite.com/
ХОТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

http://bgtop.net/index.php/31
ТУРИЗЪМ И ПЪТУВАНИЯ

http://web.clio.uni-sofia.bg/todorov/Didtests_Hist.html
ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ

http://liternet.bg/test/portal/history.htm
http://www.infotech.bg/entertainment/test_history.htm
ТЕСТОВЕ ПО ИСТОРИЯ

http://www.zapiski.info/view.php?id=20
ТЕСТОВЕ, ОБЩ ЛИТЕРАТУРЕН ТЕСТ

http://evropa.dnevnik.bg/browse/?rubrid=308
ЕВРОПА - СТАЖ И ОБУЧЕНИЕ

http://e-televizor.com
ТЕЛЕВИЗИЯ ОНЛАЙН

http://www.index.bg/tests/index.php
http://oncho.hit.bg/kafe/IQtest2.htm
http://www.triada.bg/tests/IQ2/Test.asp
http://www.triada.bg/tests/IQEurope/Test.asp
ТЕСТОВЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ