ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА

                                                                                                 

                                                                                     СЛЕД VІІ КЛАС    -    брошура           

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ СРОК НА ОБУЧЕ- НИЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕ- СИОНАЛНА КВАЛИФИ-КАЦИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Организация на туризма
и свободното време
Организатор на туристическа
агентска дейност
5г. ІІІ Сбор от удвоените оценки от теста по Български език и литература и Математика и оценките  по История и цивилизация и География и икономика от Свидетелството за основно образование
2. Туристическа анимация Аниматор в туризма 5г. ІІІ
3. Кетеринг Ресторантьор 5г. ІІІ
4. Организация на хотелиерството Хотелиер 5г. ІІІ

                                                                                     СЛЕД VІІІ КЛАС    -    брошура              

СПЕЦИАЛНОСТ ПРОФЕСИЯ СРОК НА ОБУЧЕ- НИЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕ- СИОНАЛНА КВАЛИФИ-КАЦИЯ БАЛООБРАЗУВАНЕ
1. Производство и обслужване
в заведенията за хранене и развлечения
Ресторантьор 4г. ІІІ Среден успех от Свидетелството за основно образование + оценките по Български език и литература, География и икономика и Първи чужд език
2. Търговия на едро и дребно Търговски представител 4г. ІІІ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

1. Заявление за класиране по образец

2. Служебна бележка с оценките от изпитите

3. Медицинско удостоверение от личния лекар

   

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 8 КЛАС

1. Заявление за класиране по образец

2.  Оригинал и ксерокопие на свидитилство за завършено основно образование

3. Медицинско удостоверение от личния лекар