защита на личните данни

уведомление за видеонаблюдение


СТРАТЕГИЯ

ПРАВИЛНИК


Заявление за отсъствие от учебни занятия за 3 дни

Заявление за отсъствие от учебни занятия за7 дни

Заявление за освобождаване от ФВС

График на изпитите в самостоятелна форма

Заповед ваканция

График за провеждане на втори Час на класа

График за допълнителни консултации

Инфо 138 - приемане и преместване-1

Инфо 141 - диплома-1

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.