защита на личните данни

уведомление за видеонаблюдение


СТРАТЕГИЯ

ПРАВИЛНИК


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Заявление за отсъствие от учебни занятия за 3 дни

Заявление за отсъствие от учебни занятия за7 дни

Заявление за освобождаване от ФВС

График на изпитите в самостоятелна форма

Заповед ваканция

График за провеждане на втори Час на класа

График за допълнителни консултации

Инфо 138 - приемане и преместване-1

Инфо 141 - диплома-1

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.