ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ДО и ОТ кв.ЧОЛАКОВЦИ

График на учебни часове 2021/2022 ГОДИНА


Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Линк за сваляне на брошурата:

Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители"

Заповед ваканции

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА ОТ КОВИД 19


защита на личните данни

уведомление за видеонаблюдение


Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището 2021/2022

Периодичен инструктаж за безопасност

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


КАСОВ ОТЧЕТ и БЮДЖЕТ 2021

ОТЧЕТНИ ДАННИ

БЮДЖЕТ 2020

ТРИМЕСЕЧЕНИ ОТЧЕТИ 2019 И БЮДЖЕТ

ОТЧЕТИ И БЮДЖЕТ

Спортни дейности - модул

График за консултиране по учебните предмети - I срок

Kонсултиране на родители

График на изпитите в самостоятелна форма

Заповед ваканцияЗаявление за записване на ученик в ПГТ "Д-р Васил Берон"

Заявление за отсъствие от учебни занятия за 3 дни

Заявление за отсъствие от учебни занятия за7 дни

Заявление за освобождаване от ФВС


Инфо 138 - приемане и преместване-1

Инфо 141 - диплома-1

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

                                                                       

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ за учебната 2021/2022 година