РУО-Програма за междуучилищна дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Заповед на МОН за ДЗИ по желание

Разписание на часовете 2021/2022 ГОДИНА

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ в ПГТ "Д-р В. Берон"

Информация за упражняване на правото за достъп до обществена информация

Правомощия на директора

Предоставяне на достъп до обществена информация

Приемане на заявления за достъп до обществена информация
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА ОТ КОВИД 19

Закон за предучилищното и училищното образование

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Годишен план за дейността на училището 2021/2022

Периодичен инструктаж за безопасност

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ за учебната 2021/2022 година

КИБЕРСИГУРНОСТ


КАСОВ ОТЧЕТ

ТРИМЕСЕЧЕНИ ОТЧЕТИ 2021/2022 И БЮДЖЕТ

Спортни дейности - модул

График за консултиране по учебните предмети - I срок

Kонсултиране на родители

График на изпитите в самостоятелна форма

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Заповед ваканцииЗаявление за записване на ученик в ПГТ "Д-р Васил Берон"

Заявление за отсъствие от учебни занятия за 3 дни

Заявление за отсъствие от учебни занятия за7 дни

Заявление за освобождаване от ФВС


Инфо 138 - приемане и преместване-1

Инфо 141 - диплома-1

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

                                                                                                        

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Линк за сваляне на брошурата:

Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители"

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА