Учениците от ПГТ разказват за Р.Попов и Б.Денев

РУО-Програма за междуучилищна дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ през учебната 2022-2023 година

Разписание на часовете 2022/2023 ГОДИНА

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ в ПГТ "Д-р В. Берон"

Информация за упражняване на правото за достъп до обществена информация

Правомощия на директора

Предоставяне на достъп до обществена информация

Приемане на заявления за достъп до обществена информация
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА ОТ КОВИД 19

Закон за предучилищното и училищното образование

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището 2022/2023

Годишен план за дейността на училището

Периодичен инструктаж за безопасност

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Мерки за повишаване качеството на образованието 2022/2023

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2022/2023

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ за учебната 2022/2023 година

КИБЕРСИГУРНОСТ


КАСОВ ОТЧЕТ

ТРИМЕСЕЧЕНИ ОТЧЕТИ - СЕПТЕМВРИ 2022

Спортни дейности - модул

График за консултиране по учебните предмети - I срок - 2022

Kонсултиране на родители - I срок - 2022

График на изпитите в самостоятелна форма - януари 2023

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

Заповед ваканцииЗаявление за записване на ученик в ПГТ "Д-р Васил Берон"

Заявление за отсъствие от учебни занятия за 3 дни

Заявление за отсъствие от учебни занятия за7 дни

Заявление за освобождаване от ФВС


Инфо 138 - приемане и преместване-1

Инфо 141 - диплома-1

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1-1

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

ПАРТНИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

                                                                                                        

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Линк за сваляне на брошурата:

Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители"

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА