ПОКАНА

By Анелия Стайкова

март 6, 2023

        П О К А Н А

         Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) и в съответствие Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

        Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново

набира един обучител  за провеждане на занятия по създаване и функциониране на учебно-тренировъчна фирма /УТФ/ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”.  Планираните сфери на дейност на УТФ са свързани с културно-историческо наследство и/или алтернативен или друг вид туризъм.

        Изисквания към кандидатите – да са представители на бизнеса или науката /преподаватели от ВУЗ/ с минимум три години професионален опит, свързан с планираните УТФ.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Europass CV/ CV европейски формат
  3. Копие от трудова книжка

Срок за подаване на документите – 24 март  2023

Подаване на документите – в канцеларията на училището или на vtpgt@abv.bg като в тема се посочва – обучител УТФ.

Телефон за допълнителна информация – Татяна Данчева,

директор на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново