МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ съществува вече

59 години

      Открита е през 1964 г. като Професионално-техническо училище, което обединява паралелките по обществено хранене с тогавашната търговска школа. Началото е скромно. Осем души щатен персонал – шестима учители по специалните дисциплини, счетоводител и касиер. Часовете по общообразователните предмети се водят от гост-лектори.

   За директор е назначен Никола Младенов. Първата учебна година започва с прием от две паралелки, специалност помощник-готвач с двугодишен курс на обучение. В училището се провеждат и квалификационни курсове за готвачи и продавачи.

     През годините от 1964 до 1993 то непрекъснато е в движение, помещава се и провежда занятия в сградите на Икономическия и Строителения техникум, бившите Медицинско и Спортно училище, Втора гимназия, Училището по текстил и т.н. Междувременно расте и се развива.

     За сравнение, започнало с прием в една единствена специалност, днес в училището се обучават над 650 ученика в 13 специалности от три големи направления – Производство на храни и напитки, Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, Продажби на едро и дребно.

МИСИЯ

    Учителската общност на ПГТ „Д-р Васил Берон” осъзнава своята мисия за създаване на възможно най-добрите условия за развитие на личността на всеки ученик, съчетава качествено обучение – общообразователно, професионално, чуждоезиково, гражданско образование и висока екологична култура.

        Гимназията ни осигурява придобиването на средно образование и квалификация по професия в двата гимназиални етапа – първи от VІІІ до Х клас и втори от ХІ до ХІІ клас. Училището предлага качествена общообразо-вателна и професионална подготовка, съобразена с държавните образователни стандарти и с изискванията на Европейския съюз, базирана върху национални и общочовешки демократични ценности, осигуряваща пълноценна реализация на пазара на труда и в продължаващото образование.

        Получените знания, умения и компетенции позволяват ефективно социално включване на учениците като граждани и професионалисти в ситуация на динамично променящите се социални условия.


          Като се отчитат влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по отношение на възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни технологии на планиране се достига до следните ключови цели:

ЦЕЛИ

1. Да се създадат възможности за повишаване качеството и резултатите от образователния процес и усвояването на професия, и за придобиване на знания, умения и компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация на учениците, съобразена с изискванията на държавните образователни стандарти.
2. Да се създадат възможности за прилагане на гъвкави подходи за организация и провеждане на професионалното образование и обучение, съобразени с изискванията на държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия, Националната квалификационна рамка, Европейската квалификационна рамка, Закона за професионалното образование и обучение и пазара на труда. Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците
3. Да се осигурят възможности за подкрепа на личностното развитие на всеки ученик в училищна среда и в системата на местните органи и структури.(Девети Етърски гвардейски ученически отряд към ПГТ)
4. Да се създадат условия за превръщането на училището в желана, безопасна и защитена територия за ученика и за всички работещи в него.
5. Да се поддържат условия за създаване на демократично функциониращи общности за повишаване качеството и обществения контрол върху образованието.
6. Да се осигурят и гарантират възможности за актуализиране и допълване квалификацията на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал и осъществяване на подкрепа за кариерно развитие.
7. Да се задълбочат контактите с организации и институции, работещи за осигуряване на най-добрия интерес на всяко дете и превенция на възможни рискове.
8. Да се разширят възможностите за прозрачно управление, администриране, контрол върху качеството и публичността на училищните политики.
9. Да се работи в посока за повишаване ролята на училищното настоятелство в управлението на училището. Привличане на родителите в подкрепа на училището.

ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Портфолио