ОБЯВА

By admin

януари 20, 2023

    Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“  набира документи на ученици за участие в проект  2022-1-BG01-KA122-VET-000078155   ”Дигитални умения в туристическата индустрия, чрез успешни мобилни пътеки за обучение”  по програма „Еразъм+”, които  да проведат практика и обучение в  хотели и заведения за хранене в  гр. Флоренция, Италия – юли, 2023г.

Заявление за участие може да получите след поискване в канцеларията  на училището.

Срок за подаване на документи – До 24 01 2023

КРИТЕРИИ  за избор на ученици по проект    2022-1-BG01-KA122-VET-000078155 ”Дигитални умения в туристическата индустрия, чрез успешни мобилни пътеки за обучение ” за провеждане на  практика и обучение в  хотели и заведения за хранене в  гр. Флоренция, Италия

 1. Ученици от 10 и 11 клас в ПГТ „Д-р Васил Берон” за учебната 2022/2023 година, добро владеене на английски език.
 2. Среден успех за учебната 2021/2022 година- над  4.00
 3. Сериозно отношение към учебния процес(без наказания от ПС)
 4. Броя на  неизвинените отсъствия
 5. Среден успех по Професионална подготовка- над 4.00
 6. Принос за издигане имиджа на училището

    Критериите са съобразени с целите на проекта.

    Класирането става по низходящ ред.

Критериите са изработени и одобрени на заседание на екипа от учители:

 1. Татяна Данчева
 2. Евгения Бърдарова
 3. Росица Илиева
 4. Татяна Панайотова
 5. Веска Веселинова
 6. Люба Диманова
 7. Класни ръководители на 10,11 класове