Приключиха обученията по НП „Изграждане на училищна STEM среда”

By admin

февруари 14, 2022

        В проектното предложение на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ бяха предвидени три обучения, свързани с целите на Националната програма и бъдещите образователни и обучителни дейности в STEM центъра.

       В първите две обучения, с продължителност 16 академични часа, участваха всички учители. Темите на обученията, „Професионална учебна общност в действие“ и „Използване на ИКТ при създаване на STEM съдържание“, са пряко свързани с бъдещите дейности в изграждащия се STEM център. Третото обучение на тема „STEM знания за умения на 21век“ /8 академични часа/ бе само за осемте учители, които ще работят ежедневно в лабораторията по технохимичен контрол и stemrelax зоната.

       Обученията бяха реализирани от „Креативност“ ЕООД, Пловдив. Обучителната организация бе избрана според изискванията на Националната програма – покана към обучителни организации; събиране на оферти; избор на обучител.