ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ Е ПАРТНЬОР В НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

By admin

декември 5, 2019

      С първа работна среща в гр.Прага, Чехия от 05.12.19 до 06.12.19 стартира работата по проект BIOCOMP. Координатор на проекта е Университета по химически технологии в Прага, а партньори са учебни институции от Германия, Гърция, Холандия, Дания и Румъния. Проектът има за цел да опише и квалифицира специфични умения / компетенции в био базираната кръгова икономика.Насочен е основно към професионалното образование и обучение (ПОО) с акцент към по-нататъшното обучение на работещите в био базираната икономика. В резултат от проекта ще бъдат разработени следните обучителни материали: „Навигатор на компетенциите”, „Обучителни сценарии” и „Сборник от добри практики”. С помощта на тези материали работещите ще могат да създават своя собствена индивидуална схема на обучение. Това ще доведе до оптимизиране на тяхната подготовка и ще подобри икономическите резултати на компаниите.