Ученици и учители са обучават по дейност 3 и дейност 5 на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

By Анелия Стайкова

октомври 3, 2023

          От 02.10.2023г. в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново стартира изпълнението по Дейност 3 и Дейност 5 на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

      По дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда приключи обучението на пет учители.

       Обучител по дейността е Анелия Стайкова – ръководител на направление „ИКТ“.

         По дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда са сформирани 11 групи от Х клас и две групи в XII клас, след проучване на желанието на учениците, подадени заявления-декларации за информирано съгласие и информиране на техните родители, в зависимост годишните оценки по БЕЛ и математика за IX клас, както и входното ниво по „Български език и литература“ и математика за 2023-2024г. Ученици с образователни дефицити, затруднения и чужди граждани, записани в българската образователна система, се обучават по дейност 5. Занятията се провеждат извън учебното време и по всички учебни предмети, изучавани в училището (до 20 часа). Желателно е такива да бъдат проведени с всички ученици, показали слаби резултати на НВО и ДЗИ, за да се компенсират част от пропуските още в началото на учебната година.

       Обучители по Дейност 5 са учителите по български език и литература – Цветомира Гонкова и Флорина Борисова, а по математика са учителите по математика – Евгения Бърдарова и Димитър Благовестов.