Ученици са обучават в две групи по проект BG05M2OP001-2.012-0001

By Анелия Стайкова

октомври 2, 2023

       От 02.10.2023г. в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново стартира изпълнението по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

        По проекта са сформирани две групи. Едната е „Дигитални умения“, с ръководител Евгения Бърдарова учителите по информационни технологии, а другата „Информационни технологии за всеки“  с  Анелия Стайкова – ръководител на направление „ИКТ“. Целта на извънкласните групи е да се научат учениците да работят  с Web 2.0 tools инструменти Canva, Wordart, Imgur, Prezi, e-book.