ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

By Анелия Стайкова

май 31, 2024

 

     ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ ще работи по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.

       Проектът е на обща стойност 70 000 000 лв. и се финансира по Програма „Образование“ 2021-2027 г., с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Основната цел на проекта е предлагане на модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Специфичните цели са:

  • Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда чрез съвместна работа между училищата, предлагащи ПОО, бизнеса и други институции
  • Повишаване на уменията и компетентностите на учителите по професионална подготовка и на учениците в партньорство с бизнеса
  • Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение.

            Целевите групи са: ученици, учители и преподаватели по професионална подготовка, представители на бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор.

Основните дейности по проекта са общо 9, като училищата могат да се включат при реализиране на дейностите от 3 до 9:

    Дейност 1 – Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС), учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и др.

   Дейност 2 – Въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по професионална подготовка и обучението им по специфични за професията умения

   Дейност 3 – Въвеждане на гъвкави пътеки, микро-квалификации и кредити в ПОО с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива.

    Дейност 4 – Съвместно разработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка с иновативно цифрово учебно съдържание, използване на изкуствен интелект, виртуална реалност и смесено обучение (blended learning).

    Дейност 5 – Участие в обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор за включването им в ПОО.

    Дейност 6 – Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС.

  Дейност 7 – Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и др. с участие на работодатели

    Дейност 8 – Допълнителни практики в реална работна среда.

  Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители.