52 ученици получиха сертификати за обучение по дейност 5 на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

By Анелия Стайкова

ноември 14, 2023

       На 04.11. 2023 г. приключиха обученията по дейност 5 на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

      Общо 52 ученици получиха своите сертификати. Всеки от тях премина 20 часа обучение за подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда, цел на дейност 5 по Проекта. 20 ученици се обучаваха по математика с учителите Евгения Бърдарова и Димитър Благовестов, а останалите 32 по български език и литература с учителите Цветомира Гонкова и Флорина Борисова.