ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001           „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

ПРОЕКТ BG05SFPR001-3.001-0001 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“

       ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ ще работи по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“.        Проектът е на обща стойност 70 000 000 лв. и се финансира по Програма „Образование“ 2021-2027 г., с конкретен...